ARHIV PROJEKTOV

projekt: Dialog mladih 2.1: Vklopi se!  
čas izvajanja: 1. oktober 2013- 30. julij 2014
kraji izvajanja: Ajdovščina, Ljubljana

rezultati:

Projekt Vklopi se! je bil nacionalni projekt strukturiranega dialoga, ki je vključujeval mlade posameznike, predstavnike mladinskih organizacij in drugih organizacij v mladinskem sektorju ter predstavnike nacionalnih oblasti za doseganje skupnih ciljev na področju socialne vključenost mladih, s poudarkom na njihovi zaposljivosti, kar vključuje tako področje mladinskega dela, brezposelnost mladih, vključevanje mladih, ki niso niti zaposleni niti v procesu izobraževanja ter možnosti za podjetništvo mladih.

Projekt je v prvi vrsti spodbujal vključevanje mladih v družbo in soodločanje mladih na nacionalnem in evropskem nivoju, aktivno državljanstvo mladih, medsebojno razumevanje mladih, razvoj njihovih kompetenc, mreženje, aktivno preživljanje prostega časa ter vključevanje mladih z manj priložnostmi. Eden od namenov projekta je bil izpostaviti socialno vključenost mladih v Sloveniji kot vse pomembnejši izziv na področju mladine, sploh z vidika naraščajoče brezposelnosti in s tem socialne izključenosti mladih.

S projektom smo želeli ustvariti priložnost, da mladi javnosti in predvsem odločevalcem posredujejo svoje mnenje in podajo konkretne predloge glede večje vključenosti mladih v družbo tako na lokalni kot na nacionalni ravni.

Projekt je bil oblikovan na podlagi dobrih praks ter mnenj in priporočil sodelujočih organizacij in mladih udeležencev tovrstnih projektov iz prejšnjih let. V čim večji meri smo poskušali nasloviti tudi drugi sklop potreb oz. interesov mladih, in sicer aktivno državljanstvo oz. participacijo ter pridobivanje veščin demokratičnega odločanja. Učna izkušnja mladih na nacionalnem srečanju je bila večplastna. Preko samih metod in dela smo tako pokrili tudi aspekt (socialne) vključenosti mladih v procese odločanja.

 


zaključki:

projekt: Dialog mladih 2.0: Vključujemo!  
čas izvajanja: 1. maj 2013-30. oktober 2014
kraji izvajanja: Brežice, Črnomelj, Idrija, Ptuj, Jesenice, Ljubljana, Nova Gorica, Ravne na Koroškem, Ljutomer, Trbovlje

rezultati:

Dialog mladih! 2.0: Vključujemo! izpostavlja boljše vključevanje mladih v družbo kot najpomembnejši izziv na področju mladinske politike. Področje mladinskega dela je tisto, ki mlademu človeku nudi prostor in podporo pri pridobivanju ključnih kompetenc za vsakdanje življenje, mu omogoča, da dela napake in se iz njih uči, ter s svojo aktivnostjo veča lastno zaposljivost. Preko aktivne participacije mladi dobivamo ključne kompetence in večamo svojo zaposljivost, hkrati pa se gradimo v aktivne državljane, ki prispevajo k razvoju skupnosti v kateri živimo.

 

Dialog mladih! 2.0: Vključujemo! poudarja potrebo tako lokalnih skupnosti kot nacionalne oblasti, da preko krepitve mladinskih organizacij in mladinskih centrov prepozna in podpira razvoj in veča kvaliteto mladinskega dela v državi.

 

POTEK PROJEKTA

Preko projekta smo želeli stvariti priložnosti za sodelovanje mladih, da javnosti in predvsem odločevalcem posredujejo svoje mnenje in podajo konkretne predloge glede večje vključenosti mladih v družbi tako na lokalni kot na nacionalni ravni. Izsledke in priporočila z vseh aktivnosti projekta smo zabeležili tako v publikaciji projekta kot v poročilu nacionalnega posvetovanja o socialni vključenosti mladih ter jih predstavili na Evropski mladinski konferenci v Grčiji. Prav tako smo si v okviru projketa prizadevali za implementacijo predlogov mladih na nacionalni ravni.

 

V okviru projekta smo po vsej Sloveniji izvedli 10 dvodnevnih lokalnih srečanj(Brežice, Črnomelj, Idrija, Ptuj, Jesenice, Ljubljana, Nova Gorica, Ravne na Koroškem, Ljutomer, Trbovlje), kjer je skupno sodelovalo preko 300 mladih in vsaj 30 odločevalcev. Namen srečanj je bilo posvetovanje z mladimi na temo socialne vključenosti mladih v posameznem lokalnem okolju s poudarkom na možnostih za njihovo večje vključevanje v družbo in večjo zaposljivost. Mladi so lahko na dogodkih projekta Vključujemo!  na osnovi lastnih interesov in potreb izbirali med 7 različnimi področji, ki smo jih ocenili kot pomembne za mlade (lokalna raven): zaposlovanje mladih, stanovanjska problematika, mladinsko organiziranje, participacija mladih, trajnostni razvoj, mobilnost mladih, informiranje.

Poleg pridobivanja mnenj in konkretnih predlogov za izboljšanje stanja s strani mladih je bil tako kot vsi dogodki strukturiranega dialoga zasnovan kot učna izkušnja za vsakega posameznika, ki je v dveh dneh pridobil veščine in kompetence z različnih področij. Mladi so ob zaključku svoje predloge predstavili odločevalcem (predstavnikom občin, različnih podjetij, itd.) ter na konkreten način razvili razpravo o možnostih izvedbe. Mladim smo na neformalen način predstavili tudi različne načine beleženja svojega neformalno pridobljenega znanja (Europass – kompetence in Nefiks). Vsak dvodnevni dogodek so vodili trenerji skupaj z vodjo trenerjev in mladinskim koordinatorjem.


zaključki:

projekt: Mladi o okolju  
čas izvajanja: 1. september 2012- 30. junij 2013
kraji izvajanja: lokalni dogodki

rezultati:

Projekt »Mladi o okolju« izhaja iz potreb in želja mladinskega sektorja, ko je Mladinski svet Slovenije 8. Decembra 2011 sprejel Deklaracijo Mladi o okolju. V okviru Deklaracije Mladi o okolju izpostavljamo tri ključne vidike, na podlagi katerih smo osnovali idejni in izvedbeni koncept projekta:

  • Mladi opažamo, da se ljudje v korist okolja bodisi nismo pripravljeni odreči udobju bodisi nimamo priložnosti ali možnosti prilagoditi svoj življenjski slog.
  • Zavedamo se, da imamo mladi s svojim življenjskim slogom velik vpliv na okolje in zato lahko ravno naša proaktivnost na področju varovanja okolja veliko prispeva k izboljšanju stanja na lokalni, nacionalni in posredno na evropski ravni.
  • Mladi smo prepričani, da je treba hitro in učinkovito ukrepati v smeri izboljšanja stanja na področju varstva in ohranjanja okolja, skladno s smernicami trajnostnega razvoja.

 

Nacionalni projekt »Mladi o okolju« je projekt strukturiranega dialoga med mladimi in mladinskimi organizacijami ter organizacijami za delo z mladimi ter odločevalci iz lokalne in nacionalne ravni z namenom spodbujanja razprav in ukrepov na področju okolja, s poudarkom na zdravem življenjskem slogu mladih.

S projektom smo želeli ustvariti priložnosti za sodelovanje mladih, da izrazijo svoje mnenje in podajo predloge za soočanje z okoljskimi izzivi ter izzivi sodobnega življenjskega sloga mladih tako javnosti kot predvsem odločevalcem. Izsledke in priporočila z vseh aktivnosti projekta bo Mladinski svet Slovenije v okviru Komisije za mladinsko politiko nadalje uporabil pri pripravi dokumenta o okolju ter si prizadeval za implementacijo predlogov mladih v javnosti.

 

V okviru projekta »Mladi o okolju« smo izvedli 12 krajših lokalnih srečanj po vsej Sloveniji, kjer je skupno sodelovalo vsaj 240 mladih (20 na lokalno srečanje). Namen lokalnih srečanj je posvetovanje z mladimi s poudarkom na izzivih mladih v njihovih lokalnih skupnostih ter v njihovem vsakdanjem življenju glede ključnih okoljskih tem, trajnostnega razvoja ter zdravega življenjskega sloga mladih.

Cilji lokalnih srečanj so mlade soočiti z vsebinami na področju okolja in sodobnega življenjskega sloga mladih ter izpostaviti primere dobre prakse aktivne udeležbe mladih v prid trajnostnega vidika okolja. Predloge in mnenja mladih bomo sproti beležili ter jih uporabili pri načrtovanju in vsebinski pripravi nacionalnega srečanja, katerega vsebina bo služila kot izhodišče za pripravo dokumenta na področju okolja.

Poleg tega želimo:

  • Izpostaviti tiste dele življenjskega sloga mladih, ki vplivajo na kakovost okolja ter identificirati potenciale in možnosti, kako med mladimi in pri bodočih generacijah spodbujati aktivno pro-okoljsko naravnanost ter kako zagotoviti pogoje za trajnostno družbo prihodnosti.
  • Spodbuditi mlade h gojenju okolju prijaznejše kulture in življenjskega sloga ter k razvoju kritičnega odnosa do okoljskih problematik.
  • Raziskati, kaj lahko naredimo mladi pri vsakodnevnih dejanjih, da bi čim bolj zmanjšali negativne vplive na okolje (mobilnost, potrošništvo, udobje…).

 

Predstavniki lokalnih dogodkov so izsledke srečanj prenesli na nacionalno srečanje, kjer je potekal dialog med mladimi (vsaj 50) ter odločevalci. Cilj nacionalnega dogodka je pripraviti smernice in predloge za izboljšanje varovanja okolja s poudarkom na trajnosti ter zdravem življenjskem slogu mladih.

 


zaključki: